Obchodné podmienky

Podmienky ochrany osobných údajov_1

V prípade že reklamácia/vrátenie tovaru bude riešená cez našu spoločnosť, tovar posielajte len na adresu: DMcomp, Budovateľská 1278/19, 093 01  Vranov nad Topľou. Tovar prosím neposielajte na fakturačnú adresu. 

Odstúpiť od kúpnej zmluvy môže len zákazník, ktorý je súkromná osoba (nepodnikateľ) a má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Zákazník, ktorý je podnikateľom, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: použité/vyskúšané slúchadlá typu In-Ear ) , nie je možné vrátiť.

Formulár pre vrátenie tovaru

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: DMcomp., Dubník 1567/64, 093 01, Vranov nad Topľou, IČO: 50047728, (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.dmcomp.sk (ďalej len obchod).

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

1.4 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1. 5 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

  1. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

2.3 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

2.4 Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 200 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 1000 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak.

2.7 Prevádzkovateľ je oprávnený pri nadrozmerných zásielkach požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo) z dôvodu prepravy tovaru zo skladu dodávateľa.

2.7 Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronického obchodu dovoľujú.

2.8 Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese dmcomp@dmcomp.sk.

2.9 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.

2.10 V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Ustanovenia v tejto časti  výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z. 

V prípade ak tovar nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou , o čom rozhoduje IČO uvedené na nákupnom doklade , právo na odstúpenie zaniká. - obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje. Pri požiadavke o vrátenie zakúpeného tovaru pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov postupujeme individuálne na základe žiadosti.

Kupujúci, je oprávnený v súlade s ustanoveniami §7, odsek 1, pís. a zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Tovar prosím zasielajte späť:

» v pôvodnom nepoškodenom obale,
» nepoužívaný,
» nepoškodený,
» kompletný (vrátane používateľskej príručky a pod.)
» spolu s dokladom o kúpe

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. 

V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  1. a)poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
    b)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
    c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. 

Kúpna cena alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto základných obchodných podmienok, e-mailom na adrese dmcomp@dmcomp.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

2.12 Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

2.13 V prípade, že na našej strane došlo k celkom zjavnej technickej chybe, pri uvedení ceny produktov na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. Pokiaľ cena uvedená pri produktoch na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, neodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Pokiaľ nedošlo k prijatiu a potvrdeniu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť. Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

2.14 V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 

- zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.

- zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu In-Ear, plátky, zobcové flauty, ústne harmoniky).

- zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené. 

 

  1. Dodacie podmienky a termíny

 

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov ( kuriér ), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 10 dni po výzve od prevádzkovateľa obchodu.

3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3.4 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 2 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

3.5 Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

3.6 Dopravu zabezpezpečujeme prostredníctvom kuriéra DPD. Kuriér je odo dňa prevzatia zásielky povinný ju doručiť následujúci pracovný deň. Kuriér vás bude kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré uvediete pri objednávke.

3.7 V prípade doručovania nadrozmerného tovaru kuriérom si vyhradzujeme právo účtovať dodatočné prepravné poplatky v závislosti od rozmeru balíka.

  1. Kúpna cena a možnosti platby

4.1 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. V cene sú započítane všetky poplatky (recyklačný poplatok, autorský poplatok). Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.2 Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra, u prevádzkovateľa) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.

4.3 Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

4.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. 2 ods. 5 týchto pravidiel.

4.5 V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4.6 Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:


» dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra
» v hotovosti,  pri osobnom prevzatí tovaru

» prevodom na účet

4.7 Dopravné náklady - všetky dopravné náklady sú uvedené v objednávkovom formulári, ešte pred uzatvorením objednávky.

4.8 Nadrozmerné zásielky nie je možné expedovať s platbou na dobierku.

 

  1. Záruka, reklamácie, doklady

 

5.1 Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

5.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi prevádzkovateľa.

5.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5.5 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

5.6 Akékoľvek mechanické poškodenie tovaru, ktoré vzniklo treťou stranou pri preprave tovaru, je potrebné nahlásiť do 3 dní od prevzatia objednávky prevádzkovateľovi, prípadne prepravcovi. Tovar odporúčame ihneď po prevzatí skontrolovať. Neskôr ohlásené poškodenia pri preprave nemusia byť z dôvodu zmluvných podmienok prepravcu akceptované.

5.7 Vybavené reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo budú uschované.

Záverečné ustanovenia

6.1 Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

6.2 Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

6.3 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

6.4 Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo mailom.

6.5 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v doplnení a znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

6.6 Prevádzkovateľ internetových stránok www.dmcomp.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane. Bližššie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.

 6.7 Všetok tovar z našej ponuky je pôvodom z EÚ distribúcií, pokiaľ pri produkte nie je uvedené inak.

5. Spracovanie osobných údajov

5.1 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

5.2 Zákazník zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytol pri registrácií na eshope www.dmcomp.sk a rovnako aj za správnosť údajov poskytnutých pri vypĺňaní objednávky.